Numbers - సంఖ్యాకాండము 13 | View All

1. యెహోవా మోషేకు ఈలాగున సెలవిచ్చెను

ద్వితీయోపదేశకాండము 1:19-23 ను బట్టి చూస్తే అసలు కనాను దేశంలో సంచరించి చూడడానికి గూఢచారులను పంపాలన్న ఆలోచన ప్రజల్లోనే పుట్టింది. ప్రజలు కోరుకున్న దాన్ని చేసేందుకు దేవుడు మోషేకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. దేవుడు వారికి మొదట ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఏదంటే వెళ్ళి ఆ దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకోండి అని (ద్వితీయోపదేశకాండము 1:8 ద్వితీయోపదేశకాండము 1:21). ఇలా ప్రయత్నించి చూడడానికి వారు ముందుకు రాలేదు.

2. నేను ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచ్చుచున్న కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు నీవు మనుష్యులను పంపుము. వారి పితరుల గోత్రములలో ఒక్కొక్క దాని నుండి ఒక్కొక్క మనుష్యుని మీరు పంపవలెను; వారిలో ప్రతివాడు ప్రధానుడై యుండవలెను.

3. మోషే యెహోవా మాట విని, పారాను అరణ్యమునుండి వారిని పంపెను. వారందరు ఇశ్రాయేలీయులలో ముఖ్యులు.

4. వారి పేళ్లు ఏవనగారూబేను గోత్ర మునకు

5. జక్కూరు కుమారుడైన షమ్మూయ; షిమ్యోను గోత్రమునకు హోరీ కుమారుడైన షాపాతు;

6. యూదా గోత్రమునకు యెఫున్నె కుమారు డైన కాలేబు;

7. ఇశ్శాఖారు గోత్రమునకు యోసేపు కుమారుడైన ఇగాలు;

8. ఎఫ్రాయిము గోత్రమునకు నూను కుమారుడైన హోషేయ;

9. బెన్యామీను గోత్రమునకు రాఫు కుమారుడైన పల్తీ;

10. జెబూలూను గోత్రమునకు సోరీ కుమారుడైన గదీయేలు;

11. యోసేపు గోత్రమునకు, అనగా మనష్షే గోత్రమునకు సూసీ కుమారుడైన గదీ;

12. దాను గోత్రమునకు గెమలి కుమారుడైన అమీ్మయేలు;

13. ఆషేరు గోత్రమునకు మిఖాయేలు కుమారుడైన సెతూరు;

14. నఫ్తాలి గోత్రమునకు వాపెసీ కుమారుడైన నహబీ;

15. గాదు గోత్రమునకు మాకీ కుమారుడైన గెయువేలు అనునవి.

16. దేశమును సంచరించి చూచుటకు మోషే పంపిన మనుష్యుల పేళ్లు ఇవి. మోషే నూను కుమారుడైన హోషేయకు యెహోషువ అను పేరు పెట్టెను.

17. మోషే కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు వారిని పంపి నప్పుడు వారితో ఇట్లనెనుమీరు ధైర్యము తెచ్చుకొని దాని దక్షిణదిక్కున ప్రవేశించి ఆ కొండ యెక్కి ఆ దేశము ఎట్టిదో

ప్రజలలో అపనమ్మకం, తిరుగుబాటు ధోరణి లేకపోతే ఇలా గూఢచారులు పంపించడం వల్ల వాళ్ళకు మేలే కలిగేది. ఎందుకంటే గూఢచారులు చెప్పిన దాన్ని బట్టి కనాను దేశంలో తమకు ఎదురయ్యే శత్రువులు ఎలాంటివారో తెలుసుకుని సిద్ధపడి ఉండేవారు. యేసుక్రీస్తూ ఆయన రాయబారులూ కూడా విశ్వాసులను, భవిష్యత్తులో వారికి ఎదురయ్యే విషయాలను గురించి పదే పదే హెచ్చరించారు. మనం సిద్ధంగా ఉండాలని వారి ఉద్దేశం (మత్తయి 24:9 యోహాను 16:1-4 యోహాను 16:33 అపో. కార్యములు 14:22 ఎఫెసీయులకు 6:10-20 1 పేతురు 4:1). అయితే కనాను సరిహద్దుల బయట ఉన్న ఇస్రాయేల్‌ప్రజలు అపనమ్మకం గలవారు. కనుక తమ శత్రువుల బలపరాక్రమాలను గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల వారిలో పిరికితనం, తిరుగుబాటు కలిగాయి.

18. దానిలో నివసించు జనము బలముగలదో బలములేనిదో, కొంచెమైనదో విస్తారమైనదో

19. వారు నివసించు భూమి యెట్టిదో అది మంచిదో చెడ్డదో, వారు నివసించు పట్టణములు ఎట్టివో, వారు గుడారము లలో నివసించుదురో, కోటలలో నివసించుదురో, ఆ భూమి సారమైనదో నిస్సారమైనదో,

20. దానిలో చెట్లు న్నవో లేవో కనిపెట్టవలెను. మరియు మీరు ఆ దేశపు పండ్లలో కొన్ని తీసికొనిరండని చెప్పెను. అది ద్రాక్షల ప్రథమ పక్వకాలము

21. కాబట్టి వారు వెళ్లి సీను అరణ్యము మొదలుకొని హమాతుకు పోవు మార్గముగా రెహోబువరకు దేశసంచారముచేసి చూచిరి.

సీన్ కనానుకు దక్షిణ కొనలో ఉంది. హెమాతు కనుమ దగ్గర ఉన్న రెహాబు ఉత్తర సరిహద్దున ఉంది.

22. వారు దక్షిణదిక్కున ప్రయాణముచేసి హెబ్రోనుకు వచ్చిరి. అక్కడ అనాకీయులు అహీమాను షేషయి తల్మయి అను వారుండిరి. ఆ హెబ్రోను ఐగుప్తులోని సోయనుకంటె ఏడేండ్లు ముందుగా కట్టబడెను.

అనాకు వంశంవాళ్ళు మహాకాయులు.

23. వారు ఎష్కోలు లోయలోనికి వచ్చి అక్కడ ఒక్క గెలగల ద్రాక్షచెట్టు యొక్క కొమ్మనుకోసి దండెతో ఇద్దరు మోసిరి. మరియు వారు కొన్ని దానిమ్మపండ్లను కొన్ని అంజూ రపు పండ్లను తెచ్చిరి.

24. ఇశ్రాయేలీయులు అక్కడకోసిన ద్రాక్ష గెలనుబట్టి ఆ స్థలమునకు ఎష్కోలు లోయ అను పేరు పెట్టబడెను.

“ఎష్కోలు”– అంటే గెల.

25. వారు నలుబది దినములు ఆ దేశమును సంచరించి చూచి తిరిగి వచ్చిరి.

26. అట్లు వారు వెళ్లి పారాను అరణ్యమందలి కాదేషులోనున్న మోషే అహ రోనులయొద్దకును ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజమునొద్ద కును వచ్చి, వారికిని ఆ సర్వ సమాజమునకును సమాచారము తెలియచెప్పి ఆ దేశపు పండ్లను వారికి చూపించిరి.

27. వారు అతనికి తెలియపరచినదేమనగానీవు మమ్మును పంపిన దేశమునకు వెళ్లితివిు; అది పాలు తేనెలు ప్రవ హించు దేశమే; దాని పండ్లు ఇవి.

నిర్గమకాండము 3:8 నిర్గమకాండము 3:17 నిర్గమకాండము 13:5 ద్వితీయోపదేశకాండము 1:24-25. దేవుడు ఆ దేశాన్ని గురించి ఎలా వర్ణించాడో అది అచ్చం అలానే ఉంది అని గూఢచారులు ఒప్పుకుంటున్నారు.

28. అయితే ఆ దేశ ములో నివసించు జనులు బలవంతులు; వారి పట్టణములు ప్రాకారముగలవి అవి మిక్కిలి గొప్పవి; మరియు అక్కడ అనాకీయులను చూచితివిు.

ఇది కూడా నిజమే. కాని వారికి విజయాలు ప్రసాదిస్తానని మాట ఇచ్చిన దేవునికి ఇవన్నీ ఓ లెక్కలోనివి కావు.

29. అమాలేకీయులు దక్షిణదేశ ములో నివసించుచున్నారు; హిత్తీయులు యెబూసీయులు అమోరీయులు కొండ దేశములో నివసించుచున్నారు; కనానీయులు సముద్రమునొద్దను యొర్దాను నదీప్రాంత ములలోను నివసించుచున్నారని చెప్పిరి.

30. కాలేబు మోషే యెదుట జనులను నిమ్మళ పరచిమనము నిశ్చయముగా వెళ్లుదుము; దాని స్వాధీనపరచుకొందుము; దాని జయించుటకు మన శక్తి చాలుననెను.

ఒక్క గొంతులో మాత్రం నమ్మకం ధ్వనించింది (తరువాత యెహోషువ కూడా ఇలా అన్నాడు) – ఆ దేశాన్ని దేవుడు వారికిస్తానన్నాడు. కాబట్టి వారికంటే శత్రు బలం ఎక్కువైనప్పటికీ వారి మీద జయం కలుగజేస్తాడు. దేవుడు ఈజిప్ట్‌వాళ్ళను రూపుమాపలేదా? కనానువాళ్ళకు కూడా అదే గతి పడుతుంది (ద్వితీయోపదేశకాండము 1:30-31). కానీ ప్రజలను దేవునిలో నమ్మకం పెట్టేలా చెయ్యడం ఎంత దుర్లభం!

31. అయితే అతనితో కూడ పోయిన ఆ మనుష్యులుఆ జనులు మనకంటె బల వంతులు; మనము వారి మీదికి పోజాలమనిరి.

దేవుని వాగ్దానాలు, విశ్వసనీయత, బల ప్రభావాలు, వారిపట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ మొదలైన వాటి పట్ల వారికున్న అపనమ్మకమే వారి మాటల్లో వెల్లడైంది.

32. మరియు వారు తాము సంచరించి చూచిన దేశమునుగూర్చి ఇశ్రాయేలీయులతో చెడ్డ సమాచారము చెప్పిమేము సంచరించి చూచిన దేశము తన నివాసులను భక్షించు దేశము; దానిలో మాకు కనబడిన జనులందరు ఉన్నత దేహులు.

అది మంచి ప్రదేశం అని ముందు చెప్పాడు. (27 వ). అయితే వారి భయం, అపనమ్మకం ఒకవేళ తాము ఆ దేశాన్ని వశపరచుకున్నా అక్కడ ఎక్కువ కాలం నిలబడగలరా అన్న ప్రశ్న ఉదయించేలా చేశాయి.

33. అక్కడ నెఫీలీయుల సంబంధులైన అనాకు వంశపు నెఫీలీ యులను చూచితివిు; మా దృష్ఠికి మేము మిడతలవలె ఉంటిమి, వారి దృష్ఠికిని అట్లే ఉంటిమనిరి.

దేవుడు మిడతల పక్షాన పోరాడితే రాక్షసుల సైన్యాన్ని కూడా అవి జయించగలవు.Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |