Numbers - సంఖ్యాకాండము 13 | View All

1. యెహోవా మోషేకు ఈలాగున సెలవిచ్చెను

1. And the Lorde spake vnto Moyses saying:

2. నేను ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచ్చుచున్న కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు నీవు మనుష్యులను పంపుము. వారి పితరుల గోత్రములలో ఒక్కొక్క దాని నుండి ఒక్కొక్క మనుష్యుని మీరు పంపవలెను; వారిలో ప్రతివాడు ప్రధానుడై యుండవలెను.

2. Sende men out to searche the lande of Chanaan, whiche I geue vnto the chyldren of Israel: of euery tribe of their fathers shall ye sende a man, and let them all be suche as are rulers among them.

3. మోషే యెహోవా మాట విని, పారాను అరణ్యమునుండి వారిని పంపెను. వారందరు ఇశ్రాయేలీయులలో ముఖ్యులు.

3. And Moyses at the commaundement of the Lorde, sent foorth out of the wyldernesse of Pharan, suche men as were all heades of the chyldren of Israel.

4. వారి పేళ్లు ఏవనగారూబేను గోత్ర మునకు

4. [Their names are these. Of the tribe of Ruben, Sammua the sonne of Zacur.]

5. జక్కూరు కుమారుడైన షమ్మూయ; షిమ్యోను గోత్రమునకు హోరీ కుమారుడైన షాపాతు;

5. [Of the tribe of Simeon, Saphat the sonne of Hori. ]

6. యూదా గోత్రమునకు యెఫున్నె కుమారు డైన కాలేబు;

6. [Of the tribe of Iuda, Caleb the sonne of Iephune. ]

7. ఇశ్శాఖారు గోత్రమునకు యోసేపు కుమారుడైన ఇగాలు;

7. [Of the tribe of Isachar, Igal the sonne of Ioseph. ]

8. ఎఫ్రాయిము గోత్రమునకు నూను కుమారుడైన హోషేయ;

8. [Of the tribe of Ephraim, Osea the sonne of Nun. ]

9. బెన్యామీను గోత్రమునకు రాఫు కుమారుడైన పల్తీ;

9. [Of the tribe of Beniamin, Palti the sonne of Raphu. ]

10. జెబూలూను గోత్రమునకు సోరీ కుమారుడైన గదీయేలు;

10. [Of the tribe of Zabulon, Gaddiel the sonne of Sodi. ]

11. యోసేపు గోత్రమునకు, అనగా మనష్షే గోత్రమునకు సూసీ కుమారుడైన గదీ;

11. [Of the tribe of Ioseph, namely of the tribe of Manasse, Gaddi the sonne of Susi. ]

12. దాను గోత్రమునకు గెమలి కుమారుడైన అమీ్మయేలు;

12. [Of the tribe of Dan, Amiel the sonne of Gemalli. ]

13. ఆషేరు గోత్రమునకు మిఖాయేలు కుమారుడైన సెతూరు;

13. [Of the tribe of Aser, Sethur the sonne of Michael. ]

14. నఫ్తాలి గోత్రమునకు వాపెసీ కుమారుడైన నహబీ;

14. [Of the tribe of Nephthali, Nahabi the sonne of Uaphsi. ]

15. గాదు గోత్రమునకు మాకీ కుమారుడైన గెయువేలు అనునవి.

15. [Of the tribe of Gad, Guel the sonne of Machi. ]

16. దేశమును సంచరించి చూచుటకు మోషే పంపిన మనుష్యుల పేళ్లు ఇవి. మోషే నూను కుమారుడైన హోషేయకు యెహోషువ అను పేరు పెట్టెను.

16. These are the names of the men which Moyses sent to spie out the land: And Moyses called the name of Osea the sonne of Nun, Iosuah.

17. మోషే కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు వారిని పంపి నప్పుడు వారితో ఇట్లనెనుమీరు ధైర్యము తెచ్చుకొని దాని దక్షిణదిక్కున ప్రవేశించి ఆ కొండ యెక్కి ఆ దేశము ఎట్టిదో

17. And Moyses sent them foorth to spie out the lande of Chanaan, and said vnto them: Get you vp this way southward, that ye may go vp into the hie countrey,

18. దానిలో నివసించు జనము బలముగలదో బలములేనిదో, కొంచెమైనదో విస్తారమైనదో

18. And see the lande what maner thing it is, and the people that dwelleth therin, whether they be strong or weake, eyther fewe or many:

19. వారు నివసించు భూమి యెట్టిదో అది మంచిదో చెడ్డదో, వారు నివసించు పట్టణములు ఎట్టివో, వారు గుడారము లలో నివసించుదురో, కోటలలో నివసించుదురో, ఆ భూమి సారమైనదో నిస్సారమైనదో,

19. And what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, and what maner of cities they be that they dwell in, whether they dwell in tentes or walled townes:

20. దానిలో చెట్లు న్నవో లేవో కనిపెట్టవలెను. మరియు మీరు ఆ దేశపు పండ్లలో కొన్ని తీసికొనిరండని చెప్పెను. అది ద్రాక్షల ప్రథమ పక్వకాలము

20. And what maner of lande that is, whether it be fat or leane, and whether there be trees therin or not. Be of good courage, and bryng of the fruite of the lande: And it was about the tyme that grapes are first rype.

21. కాబట్టి వారు వెళ్లి సీను అరణ్యము మొదలుకొని హమాతుకు పోవు మార్గముగా రెహోబువరకు దేశసంచారముచేసి చూచిరి.

21. And so they went vp, and searched out the lande from the wildernesse of Zin, vnto Rehob, as men come to Hemath.

22. వారు దక్షిణదిక్కున ప్రయాణముచేసి హెబ్రోనుకు వచ్చిరి. అక్కడ అనాకీయులు అహీమాను షేషయి తల్మయి అను వారుండిరి. ఆ హెబ్రోను ఐగుప్తులోని సోయనుకంటె ఏడేండ్లు ముందుగా కట్టబడెను.

22. And they ascended vnto the south, and come vnto Hebron, where Ahiman was and Sesai, and Thalmai, the sonnes of Anac. Hebron was buylt seuen yeres before Zoan in Egypt.

23. వారు ఎష్కోలు లోయలోనికి వచ్చి అక్కడ ఒక్క గెలగల ద్రాక్షచెట్టు యొక్క కొమ్మనుకోసి దండెతో ఇద్దరు మోసిరి. మరియు వారు కొన్ని దానిమ్మపండ్లను కొన్ని అంజూ రపు పండ్లను తెచ్చిరి.

23. And they came vnto the ryuer of Escol, and cut downe there a braunch with one clouster of grapes, and twayne bare it vpon a staffe: and [they brought] also of the pomgranates, and of the figges.

24. ఇశ్రాయేలీయులు అక్కడకోసిన ద్రాక్ష గెలనుబట్టి ఆ స్థలమునకు ఎష్కోలు లోయ అను పేరు పెట్టబడెను.

24. And the place was called the riuer Escol, because of ye cluster of grapes whiche the children of Israel cut downe thence.

25. వారు నలుబది దినములు ఆ దేశమును సంచరించి చూచి తిరిగి వచ్చిరి.

25. And they turned backe agayne from searching of ye lande after fourtie dayes.

26. అట్లు వారు వెళ్లి పారాను అరణ్యమందలి కాదేషులోనున్న మోషే అహ రోనులయొద్దకును ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజమునొద్ద కును వచ్చి, వారికిని ఆ సర్వ సమాజమునకును సమాచారము తెలియచెప్పి ఆ దేశపు పండ్లను వారికి చూపించిరి.

26. And they went, and came to Moyses and Aaron, and vnto all the multitude of the chyldren of Israel in the wyldernesse Pharan to Cades, and brought them worde, and also vnto all the congregation, and shewed them the fruite of the lande.

27. వారు అతనికి తెలియపరచినదేమనగానీవు మమ్మును పంపిన దేశమునకు వెళ్లితివిు; అది పాలు తేనెలు ప్రవ హించు దేశమే; దాని పండ్లు ఇవి.

27. And they tolde hym, and sayde: we came vnto the lande whyther thou sendedst vs & surely it floweth with milke and hony, and here is of the fruite of it.

28. అయితే ఆ దేశ ములో నివసించు జనులు బలవంతులు; వారి పట్టణములు ప్రాకారముగలవి అవి మిక్కిలి గొప్పవి; మరియు అక్కడ అనాకీయులను చూచితివిు.

28. Neuerthelesse, the people be strong that dwell in the lande, and the cities are walled and exceedyng great: and moreouer, we sawe the chyldren of Anac there.

29. అమాలేకీయులు దక్షిణదేశ ములో నివసించుచున్నారు; హిత్తీయులు యెబూసీయులు అమోరీయులు కొండ దేశములో నివసించుచున్నారు; కనానీయులు సముద్రమునొద్దను యొర్దాను నదీప్రాంత ములలోను నివసించుచున్నారని చెప్పిరి.

29. The Amalechites dwell in the south countrey: and the Hethites, and the Iebusites, and the Amorites dwell in the mountaynes: & the Chanaanites dwell by the sea, and by the coast of Iordane.

30. కాలేబు మోషే యెదుట జనులను నిమ్మళ పరచిమనము నిశ్చయముగా వెళ్లుదుము; దాని స్వాధీనపరచుకొందుము; దాని జయించుటకు మన శక్తి చాలుననెను.

30. And Caleb stylled the people before Moyses, saying: Let vs go vp at once, and possesse it, for we be able to ouercome it.

31. అయితే అతనితో కూడ పోయిన ఆ మనుష్యులుఆ జనులు మనకంటె బల వంతులు; మనము వారి మీదికి పోజాలమనిరి.

31. But the men that went vp with him, sayde: We be not able to go vp agaynst the people, for they are stronger then we.

32. మరియు వారు తాము సంచరించి చూచిన దేశమునుగూర్చి ఇశ్రాయేలీయులతో చెడ్డ సమాచారము చెప్పిమేము సంచరించి చూచిన దేశము తన నివాసులను భక్షించు దేశము; దానిలో మాకు కనబడిన జనులందరు ఉన్నత దేహులు.

32. And they brought vp an euyll report of the lande whiche they had searched, saying vnto the children of Israel: The lande whiche we haue gone through to searche it out, is a lande that eateth vp the inhabitours therof, and the people that we sawe in it, are men of a great stature.

33. అక్కడ నెఫీలీయుల సంబంధులైన అనాకు వంశపు నెఫీలీ యులను చూచితివిు; మా దృష్ఠికి మేము మిడతలవలె ఉంటిమి, వారి దృష్ఠికిని అట్లే ఉంటిమనిరి.

33. And there we sawe also giauntes the chyldren of Anac [whiche come] of the giauntes: And we seemed in our sight as it were grashoppers, and so we dyd in their sight.Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |