Numbers - సంఖ్యాకాండము 13 | View All

1. యెహోవా మోషేకు ఈలాగున సెలవిచ్చెను

1. yehōvaa mōshēku eelaaguna selavicchenu

2. నేను ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచ్చుచున్న కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు నీవు మనుష్యులను పంపుము. వారి పితరుల గోత్రములలో ఒక్కొక్క దాని నుండి ఒక్కొక్క మనుష్యుని మీరు పంపవలెను; వారిలో ప్రతివాడు ప్రధానుడై యుండవలెను.

2. nēnu ishraayēleeyulaku ichuchunna kanaanudheshamunu san̄charin̄chi choochuṭaku neevu manushyulanu pampumu. Vaari pitharula gōtramulalō okkokka daani nuṇḍi okkokka manushyuni meeru pampavalenu; vaarilō prathivaaḍu pradhaanuḍai yuṇḍavalenu.

3. మోషే యెహోవా మాట విని, పారాను అరణ్యమునుండి వారిని పంపెను. వారందరు ఇశ్రాయేలీయులలో ముఖ్యులు.

3. mōshē yehōvaa maaṭa vini, paaraanu araṇyamunuṇḍi vaarini pampenu. Vaarandaru ishraayēleeyulalō mukhyulu.

4. వారి పేళ్లు ఏవనగారూబేను గోత్ర మునకు

4. vaari pēḷlu ēvanagaaroobēnu gōtra munaku

5. జక్కూరు కుమారుడైన షమ్మూయ; షిమ్యోను గోత్రమునకు హోరీ కుమారుడైన షాపాతు;

5. jakkooru kumaaruḍaina shammooya; shimyōnu gōtramunaku hōree kumaaruḍaina shaapaathu;

6. యూదా గోత్రమునకు యెఫున్నె కుమారు డైన కాలేబు;

6. yoodhaa gōtramunaku yephunne kumaaru ḍaina kaalēbu;

7. ఇశ్శాఖారు గోత్రమునకు యోసేపు కుమారుడైన ఇగాలు;

7. ishshaakhaaru gōtramunaku yōsēpu kumaaruḍaina igaalu;

8. ఎఫ్రాయిము గోత్రమునకు నూను కుమారుడైన హోషేయ;

8. ephraayimu gōtramunaku noonu kumaaruḍaina hōshēya;

9. బెన్యామీను గోత్రమునకు రాఫు కుమారుడైన పల్తీ;

9. benyaameenu gōtramunaku raaphu kumaaruḍaina palthee;

10. జెబూలూను గోత్రమునకు సోరీ కుమారుడైన గదీయేలు;

10. jebooloonu gōtramunaku sōree kumaaruḍaina gadeeyēlu;

11. యోసేపు గోత్రమునకు, అనగా మనష్షే గోత్రమునకు సూసీ కుమారుడైన గదీ;

11. yōsēpu gōtramunaku, anagaa manashshē gōtramunaku soosee kumaaruḍaina gadee;

12. దాను గోత్రమునకు గెమలి కుమారుడైన అమీ్మయేలు;

12. daanu gōtramunaku gemali kumaaruḍaina ameemayēlu;

13. ఆషేరు గోత్రమునకు మిఖాయేలు కుమారుడైన సెతూరు;

13. aashēru gōtramunaku mikhaayēlu kumaaruḍaina sethooru;

14. నఫ్తాలి గోత్రమునకు వాపెసీ కుమారుడైన నహబీ;

14. naphthaali gōtramunaku vaapesee kumaaruḍaina nahabee;

15. గాదు గోత్రమునకు మాకీ కుమారుడైన గెయువేలు అనునవి.

15. gaadu gōtramunaku maakee kumaaruḍaina geyuvēlu anunavi.

16. దేశమును సంచరించి చూచుటకు మోషే పంపిన మనుష్యుల పేళ్లు ఇవి. మోషే నూను కుమారుడైన హోషేయకు యెహోషువ అను పేరు పెట్టెను.

16. dheshamunu san̄charin̄chi choochuṭaku mōshē pampina manushyula pēḷlu ivi. Mōshē noonu kumaaruḍaina hōshēyaku yehōshuva anu pēru peṭṭenu.

17. మోషే కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు వారిని పంపి నప్పుడు వారితో ఇట్లనెనుమీరు ధైర్యము తెచ్చుకొని దాని దక్షిణదిక్కున ప్రవేశించి ఆ కొండ యెక్కి ఆ దేశము ఎట్టిదో

17. mōshē kanaanudheshamunu san̄charin̄chi choochuṭaku vaarini pampi nappuḍu vaarithoo iṭlanenumeeru dhairyamu techukoni daani dakshiṇadhikkuna pravēshin̄chi aa koṇḍa yekki aa dheshamu eṭṭidō

18. దానిలో నివసించు జనము బలముగలదో బలములేనిదో, కొంచెమైనదో విస్తారమైనదో

18. daanilō nivasin̄chu janamu balamugaladō balamulēnidō, kon̄chemainadō visthaaramainadō

19. వారు నివసించు భూమి యెట్టిదో అది మంచిదో చెడ్డదో, వారు నివసించు పట్టణములు ఎట్టివో, వారు గుడారము లలో నివసించుదురో, కోటలలో నివసించుదురో, ఆ భూమి సారమైనదో నిస్సారమైనదో,

19. vaaru nivasin̄chu bhoomi yeṭṭidō adhi man̄chidō cheḍḍadō, vaaru nivasin̄chu paṭṭaṇamulu eṭṭivō, vaaru guḍaaramu lalō nivasin̄chudurō, kōṭalalō nivasin̄chudurō, aa bhoomi saaramainadō nissaaramainadō,

20. దానిలో చెట్లు న్నవో లేవో కనిపెట్టవలెను. మరియు మీరు ఆ దేశపు పండ్లలో కొన్ని తీసికొనిరండని చెప్పెను. అది ద్రాక్షల ప్రథమ పక్వకాలము

20. daanilō cheṭlu nnavō lēvō kanipeṭṭavalenu. Mariyu meeru aa dheshapu paṇḍlalō konni theesikoniraṇḍani cheppenu. adhi draakshala prathama pakvakaalamu

21. కాబట్టి వారు వెళ్లి సీను అరణ్యము మొదలుకొని హమాతుకు పోవు మార్గముగా రెహోబువరకు దేశసంచారముచేసి చూచిరి.

21. kaabaṭṭi vaaru veḷli seenu araṇyamu modalukoni hamaathuku pōvu maargamugaa rehōbuvaraku dheshasan̄chaaramuchesi chuchiri.

22. వారు దక్షిణదిక్కున ప్రయాణముచేసి హెబ్రోనుకు వచ్చిరి. అక్కడ అనాకీయులు అహీమాను షేషయి తల్మయి అను వారుండిరి. ఆ హెబ్రోను ఐగుప్తులోని సోయనుకంటె ఏడేండ్లు ముందుగా కట్టబడెను.

22. vaaru dakshiṇadhikkuna prayaaṇamuchesi hebrōnuku vachiri. Akkaḍa anaakeeyulu aheemaanu shēshayi thalmayi anu vaaruṇḍiri. aa hebrōnu aigupthulōni sōyanukaṇṭe ēḍēṇḍlu mundhugaa kaṭṭabaḍenu.

23. వారు ఎష్కోలు లోయలోనికి వచ్చి అక్కడ ఒక్క గెలగల ద్రాక్షచెట్టు యొక్క కొమ్మనుకోసి దండెతో ఇద్దరు మోసిరి. మరియు వారు కొన్ని దానిమ్మపండ్లను కొన్ని అంజూ రపు పండ్లను తెచ్చిరి.

23. vaaru eshkōlu lōyalōniki vachi akkaḍa okka gelagala draakshacheṭṭu yokka kommanukōsi daṇḍethoo iddaru mōsiri. Mariyu vaaru konni daanimmapaṇḍlanu konni an̄joo rapu paṇḍlanu techiri.

24. ఇశ్రాయేలీయులు అక్కడకోసిన ద్రాక్ష గెలనుబట్టి ఆ స్థలమునకు ఎష్కోలు లోయ అను పేరు పెట్టబడెను.

24. ishraayēleeyulu akkaḍakōsina draaksha gelanubaṭṭi aa sthalamunaku eshkōlu lōya anu pēru peṭṭabaḍenu.

25. వారు నలుబది దినములు ఆ దేశమును సంచరించి చూచి తిరిగి వచ్చిరి.

25. vaaru nalubadhi dinamulu aa dheshamunu san̄charin̄chi chuchi thirigi vachiri.

26. అట్లు వారు వెళ్లి పారాను అరణ్యమందలి కాదేషులోనున్న మోషే అహ రోనులయొద్దకును ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజమునొద్ద కును వచ్చి, వారికిని ఆ సర్వ సమాజమునకును సమాచారము తెలియచెప్పి ఆ దేశపు పండ్లను వారికి చూపించిరి.

26. aṭlu vaaru veḷli paaraanu araṇyamandali kaadheshulōnunna mōshē aha rōnulayoddhakunu ishraayēleeyula sarvasamaajamunoddha kunu vachi, vaarikini aa sarva samaajamunakunu samaachaaramu teliyacheppi aa dheshapu paṇḍlanu vaariki choopin̄chiri.

27. వారు అతనికి తెలియపరచినదేమనగానీవు మమ్మును పంపిన దేశమునకు వెళ్లితివిు; అది పాలు తేనెలు ప్రవ హించు దేశమే; దాని పండ్లు ఇవి.

27. vaaru athaniki teliyaparachinadhemanagaaneevu mammunu pampina dheshamunaku veḷlithivi; adhi paalu thēnelu prava hin̄chu dheshamē; daani paṇḍlu ivi.

28. అయితే ఆ దేశ ములో నివసించు జనులు బలవంతులు; వారి పట్టణములు ప్రాకారముగలవి అవి మిక్కిలి గొప్పవి; మరియు అక్కడ అనాకీయులను చూచితివిు.

28. ayithē aa dhesha mulō nivasin̄chu janulu balavanthulu; vaari paṭṭaṇamulu praakaaramugalavi avi mikkili goppavi; mariyu akkaḍa anaakeeyulanu chuchithivi.

29. అమాలేకీయులు దక్షిణదేశ ములో నివసించుచున్నారు; హిత్తీయులు యెబూసీయులు అమోరీయులు కొండ దేశములో నివసించుచున్నారు; కనానీయులు సముద్రమునొద్దను యొర్దాను నదీప్రాంత ములలోను నివసించుచున్నారని చెప్పిరి.

29. amaalēkeeyulu dakshiṇadhesha mulō nivasin̄chuchunnaaru; hittheeyulu yebooseeyulu amōreeyulu koṇḍa dheshamulō nivasin̄chuchunnaaru; kanaaneeyulu samudramunoddhanu yordaanu nadeepraantha mulalōnu nivasin̄chuchunnaarani cheppiri.

30. కాలేబు మోషే యెదుట జనులను నిమ్మళ పరచిమనము నిశ్చయముగా వెళ్లుదుము; దాని స్వాధీనపరచుకొందుము; దాని జయించుటకు మన శక్తి చాలుననెను.

30. kaalēbu mōshē yeduṭa janulanu nimmaḷa parachimanamu nishchayamugaa veḷludumu; daani svaadheenaparachukondumu; daani jayin̄chuṭaku mana shakthi chaalunanenu.

31. అయితే అతనితో కూడ పోయిన ఆ మనుష్యులుఆ జనులు మనకంటె బల వంతులు; మనము వారి మీదికి పోజాలమనిరి.

31. ayithē athanithoo kooḍa pōyina aa manushyulu'aa janulu manakaṇṭe bala vanthulu; manamu vaari meediki pōjaalamaniri.

32. మరియు వారు తాము సంచరించి చూచిన దేశమునుగూర్చి ఇశ్రాయేలీయులతో చెడ్డ సమాచారము చెప్పిమేము సంచరించి చూచిన దేశము తన నివాసులను భక్షించు దేశము; దానిలో మాకు కనబడిన జనులందరు ఉన్నత దేహులు.

32. mariyu vaaru thaamu san̄charin̄chi chuchina dheshamunugoorchi ishraayēleeyulathoo cheḍḍa samaachaaramu cheppimēmu san̄charin̄chi chuchina dheshamu thana nivaasulanu bhakshin̄chu dheshamu; daanilō maaku kanabaḍina janulandaru unnatha dhehulu.

33. అక్కడ నెఫీలీయుల సంబంధులైన అనాకు వంశపు నెఫీలీ యులను చూచితివిు; మా దృష్ఠికి మేము మిడతలవలె ఉంటిమి, వారి దృష్ఠికిని అట్లే ఉంటిమనిరి.

33. akkaḍa nepheeleeyula sambandhulaina anaaku vanshapu nepheelee yulanu chuchithivi; maa drushṭhiki mēmu miḍathalavale uṇṭimi, vaari drushṭhikini aṭlē uṇṭimaniri.Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |