Acts - అపొ. కార్యములు 10 | View All

1. ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతి యైన కొర్నేలీ అను భక్తిపరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను.

1. iṭalee paṭaalamanabaḍina paṭaalamulō shathaadhipathi yaina kornēlee anu bhakthiparuḍokaḍu kaisarayalō uṇḍenu.

2. అతడు తన యింటి వారందరితోకూడ దేవుని యందు భయభక్తులు గలవాడైయుండి, ప్రజలకు బహు ధర్మము చేయుచు ఎల్లప్పుడును దేవునికి ప్రార్థన చేయు వాడు.

2. athaḍu thana yiṇṭi vaarandarithookooḍa dhevuni yandu bhayabhakthulu galavaaḍaiyuṇḍi, prajalaku bahu dharmamu cheyuchu ellappuḍunu dhevuniki praarthana cheyu vaaḍu.

3. పగలు ఇంచుమించు మూడు గంటలవేళ దేవుని దూత అతనియొద్దకు వచ్చి కొర్నేలీ, అని పిలుచుట దర్శనమందు తేటగా అతనికి కనబడెను.

3. pagalu in̄chumin̄chu mooḍu gaṇṭalavēḷa dhevuni dootha athaniyoddhaku vachi kornēlee, ani piluchuṭa darshanamandu thēṭagaa athaniki kanabaḍenu.

4. అతడు దూత వైపు తేరి చూచి భయపడి ప్రభువా, యేమని అడిగెను. అందుకు దూతనీ ప్రార్థనలును నీ ధర్మకార్యములును దేవుని సన్నిధికి జ్ఞాపకార్థముగా చేరినవి.

4. athaḍu dootha vaipu thēri chuchi bhayapaḍi prabhuvaa, yēmani aḍigenu. Anduku doothanee praarthanalunu nee dharmakaaryamulunu dhevuni sannidhiki gnaapakaarthamugaa cherinavi.

5. ఇప్పుడు నీవు యొప్పేకు మనుష్యులను పంపి, పేతురు అను మారు పేరుగల సీమోనును పిలిపించుము;

5. ippuḍu neevu yoppēku manushyulanu pampi, pēthuru anu maaru pērugala seemōnunu pilipin̄chumu;

6. అతడు సముద్రపు దరినున్న సీమోనను ఒక చర్మకారుని యింట దిగియున్నాడని అతనితో చెప్పెను.

6. athaḍu samudrapu darinunna seemōnanu oka charmakaaruni yiṇṭa digiyunnaaḍani athanithoo cheppenu.

7. అతనితో మాటలాడిన దూతవెళ్లిన పిమ్మట అతడు తన యింటి పనివారిలో ఇద్దరిని,తన యొద్ద ఎల్లప్పుడు కనిపెట్టుకొని యుండువారిలో భక్తి పరుడగు ఒక సైనికుని పిలిచి

7. athanithoo maaṭalaaḍina doothaveḷlina pimmaṭa athaḍu thana yiṇṭi panivaarilō iddarini,thana yoddha ellappuḍu kanipeṭṭukoni yuṇḍuvaarilō bhakthi paruḍagu oka sainikuni pilichi

8. వారికి ఈసంగతులన్నియు వివరించి వారిని యొప్పేకు పంపెను.

8. vaariki eesaṅgathulanniyu vivarin̄chi vaarini yoppēku pampenu.

9. మరునాడు వారు ప్రయాణమైపోయి పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు పగలు ఇంచుమించు పండ్రెండు గంటలకు పేతురు ప్రార్థనచేయుటకు మిద్దెమీది కెక్కెను.

9. marunaaḍu vaaru prayaaṇamaipōyi paṭṭaṇamunaku sameepin̄chinappuḍu pagalu in̄chumin̄chu paṇḍreṇḍu gaṇṭalaku pēthuru praarthanacheyuṭaku middemeedi kekkenu.

10. అతడు మిక్కిలి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు సిద్ధము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై

10. athaḍu mikkili aakaligoni bhōjanamu cheyagōrenu; iṇṭivaaru siddhamu cheyuchuṇḍagaa athaḍu paravashuḍai

11. ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పట్టి దింపబడిన పెద్ద దుప్పటివంటి యొకవిధమైన పాత్ర భూమిమీదికి దిగివచ్చుటయు చూచెను.

11. aakaashamu teravabaḍuṭayu, naalugu cheṅgulu paṭṭi dimpabaḍina pedda duppaṭivaṇṭi yokavidhamaina paatra bhoomimeediki digivachuṭayu chuchenu.

12. అందులో భూమి యందుండు సకల విధములైన చతుష్పాద జంతువులును, ప్రాకు పురుగులును, ఆకాశపక్షులును ఉండెను.

12. andulō bhoomi yanduṇḍu sakala vidhamulaina chathushpaada janthuvulunu, praaku purugulunu, aakaashapakshulunu uṇḍenu.

13. అప్పుడు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక శబ్దమతనికి వినబడెను.

13. appuḍu pēthuroo, neevu lēchi champukoni thinumani oka shabdamathaniki vinabaḍenu.

14. అయితే పేతురువద్దు ప్రభువా, నిషిద్ధమైనది అపవిత్ర మైనది ఏదైనను నేనెన్నడును తినలేదని చెప్పగా
లేవీయకాండము 11:1-47, యెహెఙ్కేలు 4:14

14. ayithē pēthuruvaddu prabhuvaa, nishiddhamainadhi apavitra mainadhi ēdainanu nēnennaḍunu thinalēdani cheppagaa

15. దేవుడు పవిత్రము చేసినవాటిని నీవు నిషిద్ధమైన వాటినిగా ఎంచవద్దని మరల రెండవ మారు ఆ శబ్దము అతనికి వినబడెను.

15. dhevuḍu pavitramu chesinavaaṭini neevu nishiddhamaina vaaṭinigaa en̄chavaddani marala reṇḍava maaru aa shabdamu athaniki vinabaḍenu.

16. ఈలాగు ముమ్మారు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాత్ర ఆకాశమున కెత్తబడెను.

16. eelaagu mummaaru jarigenu. Veṇṭanē aa paatra aakaashamuna ketthabaḍenu.

17. పేతురు తనకు కలిగిన దర్శనమేమై యుండునో అని తనలో తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొర్నేలి పంపిన మనుష్యులు సీమోను ఇల్లు ఏదని విచారించి తెలిసికొని, వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి

17. pēthuru thanaku kaligina darshanamēmai yuṇḍunō ani thanalō thanaku eṭuthoochaka yuṇḍagaa, kornēli pampina manushyulu seemōnu illu ēdani vichaarin̄chi telisikoni, vaakiṭa nilichi yiṇṭivaarini pilichi

18. పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోను ఇక్కడ దిగియున్నాడా? అని అడిగిరి

18. pēthuru anu maarupērugala seemōnu ikkaḍa digiyunnaaḍaa? Ani aḍigiri

19. పేతురు ఆ దర్శనమునుగూర్చి యోచించుచుండగా ఆత్మ ఇదిగో ముగ్గురు మనుష్యులు నిన్ను వెదకు చున్నారు.

19. pēthuru aa darshanamunugoorchi yōchin̄chuchuṇḍagaa aatma idigō mugguru manushyulu ninnu vedaku chunnaaru.

20. నీవు లేచి క్రిందికిదిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళ్లుము; నేను వారిని పంపియున్నానని అతనితో చెప్పెను.

20. neevu lēchi krindikidigi, sandhehimpaka vaarithoo kooḍa veḷlumu; nēnu vaarini pampiyunnaanani athanithoo cheppenu.

21. పేతురు ఆ మనుష్యులయొద్దకు దిగి వచ్చిఇదిగో మీరు వెదకువాడను నేనే; మీరు వచ్చిన కారణ మేమని అడిగెను.

21. pēthuru aa manushyulayoddhaku digi vachi'idigō meeru vedakuvaaḍanu nēnē; meeru vachina kaaraṇa mēmani aḍigenu.

22. అందుకు వారునీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొర్నేలియను ఒక మనుష్యుడున్నాడు; అతడు నిన్ను తన యింటికి పిలువనంపించి నీవు చెప్పు మాటలు వినవలెనని పరిశుద్ధదూత వలన బోధింపబడెనని చెప్పిరి; అప్పుడు అతడు వారిని లోపలికి పిలిచి ఆతిథ్యమిచ్చెను.

22. anduku vaaruneethimanthuḍunu, dhevuniki bhayapaḍuvaaḍunu, yooda janulandarivalana man̄chipēru pondinavaaḍunaina shathaadhipathiyagu kornēliyanu oka manushyuḍunnaaḍu; athaḍu ninnu thana yiṇṭiki piluvanampin̄chi neevu cheppu maaṭalu vinavalenani parishuddhadootha valana bōdhimpabaḍenani cheppiri; appuḍu athaḍu vaarini lōpaliki pilichi aathithyamicchenu.

23. మరునాడు అతడు లేచి, వారితోకూడ బయలుదేరెను; యొప్పేవారైన కొందరు సహోదరులును వారితోకూడ వెళ్లిరి.

23. marunaaḍu athaḍu lēchi, vaarithookooḍa bayaludherenu; yoppēvaaraina kondaru sahōdarulunu vaarithookooḍa veḷliri.

24. మరునాడు వారు కైసరయలో ప్రవేశించిరి. అప్పుడు కొర్నేలి తన బంధువులను ముఖ్య స్నేహితులను పిలిపించి వారికొరకు కనిపెట్టుకొని యుండెను.

24. marunaaḍu vaaru kaisarayalō pravēshin̄chiri. Appuḍu kornēli thana bandhuvulanu mukhya snēhithulanu pilipin̄chi vaarikoraku kanipeṭṭukoni yuṇḍenu.

25. పేతురు లోపలికి రాగా కొర్నేలి అతనిని ఎదుర్కొని అతని పాద ములమీద పడి నమస్కారము చేసెను.

25. pēthuru lōpaliki raagaa kornēli athanini edurkoni athani paada mulameeda paḍi namaskaaramu chesenu.

26. అందుకు పేతురునీవు లేచి నిలువుము, నేనుకూడ నరుడనే అని చెప్పి అతని లేవనెత్తి

26. anduku pēthuruneevu lēchi niluvumu, nēnukooḍa naruḍanē ani cheppi athani lēvanetthi

27. అతనితో మాటలాడుచు లోపలికి వచ్చి, అనేకులు కూడియుండుట చూచెను.

27. athanithoo maaṭalaaḍuchu lōpaliki vachi, anēkulu kooḍiyuṇḍuṭa chuchenu.

28. అప్పుడతడు అన్యజాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, అట్టివానిని ముట్టుకొనుటయైనను యూదునికి ధర్మముకాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ మనుష్యుడును నిషేధింప దగినవాడనియైన అపవిత్రుడనియైనను చెప్పకూడదని దేవుడు నాకు చూపించియున్నాడు.

28. appuḍathaḍu anyajaathivaanithoo sahavaasamu cheyuṭayainanu, aṭṭivaanini muṭṭukonuṭayainanu yooduniki dharmamukaadani meeku teliyunu. Ayithē ē manushyuḍunu nishēdhimpa daginavaaḍaniyaina apavitruḍaniyainanu cheppakooḍadani dhevuḍu naaku choopin̄chiyunnaaḍu.

29. కాబట్టి నన్ను పిలిచినప్పుడు అడ్డమేమియు చెప్పక వచ్చితిని గనుక, ఎందునిమిత్తము నన్ను పిలువ నంపితిరో దానినిగూర్చి అడుగు చున్నానని వారితో చెప్పెను.

29. kaabaṭṭi nannu pilichinappuḍu aḍḍamēmiyu cheppaka vachithini ganuka, endunimitthamu nannu piluva nampithirō daaninigoorchi aḍugu chunnaanani vaarithoo cheppenu.

30. అందుకు కొర్నేలి నాలుగు దినముల క్రిందట పగలు మూడుగంటలు మొదలు కొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట ప్రార్థన చేయుచుండగా ప్రకాశమానమైన వస్త్రములు ధరించిన వాడొకడు యెదుట నిలిచి

30. anduku kornēli naalugu dinamula krindaṭa pagalu mooḍugaṇṭalu modalu koni yee vēḷavaraku nēnu iṇṭa praarthana cheyuchuṇḍagaa prakaashamaanamaina vastramulu dharin̄china vaaḍokaḍu yeduṭa nilichi

31. కొర్నేలీ, నీ ప్రార్థన వినబడెను; నీ ధర్మకార్యములు దేవుని సముఖమందు జ్ఞాపకముంచబడి యున్నవి గనుక నీవు యొప్పేకు వర్తమానము పంపి

31. kornēlee, nee praarthana vinabaḍenu; nee dharmakaaryamulu dhevuni samukhamandu gnaapakamun̄chabaḍi yunnavi ganuka neevu yoppēku varthamaanamu pampi

32. పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; అతడు సముద్రపు దరినున్న చర్మకారుడైన సీమోను ఇంట దిగియున్నాడని నాతో చెప్పెను.

32. pēthuru anu maarupērugala seemōnunu pilipin̄chumu; athaḍu samudrapu darinunna charmakaaruḍaina seemōnu iṇṭa digiyunnaaḍani naathoo cheppenu.

33. వెంటనే నిన్ను పిలిపించితిని; నీవు వచ్చినది మంచిది. ప్రభువు నీకు ఆజ్ఞా పించినవన్నియు వినుటకై యిప్పుడు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇక్కడ కూడియున్నా మని చెప్పెను. అందుకు పేతురు నోరుతెరచి ఇట్లనెను

33. veṇṭanē ninnu pilipin̄chithini; neevu vachinadhi man̄chidi. Prabhuvu neeku aagnaa pin̄chinavanniyu vinuṭakai yippuḍu mēmandharamu dhevuni yeduṭa ikkaḍa kooḍiyunnaa mani cheppenu. Anduku pēthuru nōruterachi iṭlanenu

34. దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గ్రహించి యున్నాను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 10:17, 2 దినవృత్తాంతములు 19:7

34. dhevuḍu pakshapaathi kaaḍani nijamugaa grahin̄chi yunnaanu.

35. ప్రతి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును.
కీర్తనల గ్రంథము 65:2

35. prathi janamulōnu aayanaku bhayapaḍi neethigaa naḍuchukonuvaanini aayana aṅgeekarin̄chunu.

36. యేసుక్రీస్తు అందరికి ప్రభువు. ఆయనద్వారా దేవుడు సమాధానకరమైన సువార్తను ప్రకటించి ఇశ్రాయేలీయులకు పంపిన వర్తమానము మీరెరుగు దురు.
కీర్తనల గ్రంథము 107:20, కీర్తనల గ్రంథము 145:18, కీర్తనల గ్రంథము 147:18, యెషయా 52:7, నహూము 1:15

36. yēsukreesthu andariki prabhuvu. aayanadvaaraa dhevuḍu samaadhaanakaramaina suvaarthanu prakaṭin̄chi ishraayēleeyulaku pampina varthamaanamu meererugu duru.

37. యోహాను బాప్తిస్మము ప్రకటించిన తరువాత గలిలయమొదలు కొని యూదయ యందంతట ప్రసిద్ధమైన సంగతి మీకు తెలియును

37. yōhaanu baapthismamu prakaṭin̄china tharuvaatha galilayamodalu koni yoodaya yandanthaṭa prasiddhamaina saṅgathi meeku teliyunu

38. అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించెనను నదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, అపవాదిచేత పీడింపబడిన వారినందరిని స్వస్థపరచుచు సంచరించుచుండెను.
యెషయా 61:1

38. adhedhanagaa dhevuḍu najarēyuḍaina yēsunu parishuddhaatmathoonu shakthithoonu abhishēkin̄chenanu nadhiyē. dhevuḍaayanaku thooḍaiyuṇḍenu ganuka aayana mēlu cheyuchu, apavaadhichetha peeḍimpabaḍina vaarinandarini svasthaparachuchu san̄charin̄chuchuṇḍenu.

39. ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును చేసినవాటికన్నిటికిని మేము సాక్షులము. ఆయనను వారు మ్రానున వ్రేలాడదీసి చంపిరి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 21:22-23

39. aayana yoodula dheshamandunu yerooshalēmunandunu chesinavaaṭikanniṭikini mēmu saakshulamu. aayananu vaaru mraanuna vrēlaaḍadeesi champiri.

40. దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి

40. dhevuḍaayananu mooḍava dinamuna lēpi

41. ప్రజలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏర్పరచబడిన సాక్షులకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అన్నపానములు పుచ్చుకొనిన మాకే, ఆయన ప్రత్యక్షముగా కనబడునట్లు అనుగ్రహించెను.

41. prajalakandariki kaaka dhevunichetha mundhugaa ērparachabaḍina saakshulakē, anagaa aayana mruthulalōnuṇḍi lēchina tharuvaatha aayanathoo kooḍa annapaanamulu puchukonina maakē, aayana pratyakshamugaa kanabaḍunaṭlu anugrahin̄chenu.

42. ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును న్యాయాధి పతినిగా నియమించిన వాడు ఈయనే అని ప్రజలకు ప్రకటించి దృఢసాక్ష్యమియ్యవలెనని మాకు ఆజ్ఞాపించెను.
కీర్తనల గ్రంథము 72:2-4

42. idiyugaaka dhevuḍu sajeevulakunu mruthulakunu nyaayaadhi pathinigaa niyamin̄china vaaḍu eeyanē ani prajalaku prakaṭin̄chi druḍhasaakshyamiyyavalenani maaku aagnaapin̄chenu.

43. ఆయనయందు విశ్వాసముంచువాడెవడో వాడు ఆయన నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని ప్రవక్త లందరు ఆయననుగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చుచున్నారనెను.
యెషయా 33:24, యెషయా 53:5-6, యిర్మియా 31:34, దానియేలు 9:24

43. aayanayandu vishvaasamun̄chuvaaḍevaḍō vaaḍu aayana naamamu moolamugaa paapakshamaapaṇa pondunani pravaktha landaru aayananugoorchi saakshya michuchunnaaranenu.

44. పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెప్పుచుండగా అతని బోధ విన్నవారందరిమీదికి పరిశుద్ధాత్మ దిగెను.

44. pēthuru ee maaṭalu iṅka cheppuchuṇḍagaa athani bōdha vinnavaarandarimeediki parishuddhaatma digenu.

45. సున్నతి పొందినవారిలో పేతురుతోకూడ వచ్చిన విశ్వాసులందరు, పరిశుద్ధాత్మ వరము అన్యజనులమీద సయితము కుమ్మరింప బడుట చూచి విభ్రాంతినొందిరి.

45. sunnathi pondinavaarilō pēthuruthookooḍa vachina vishvaasulandaru, parishuddhaatma varamu anyajanulameeda sayithamu kummarimpa baḍuṭa chuchi vibhraanthinondiri.

46. ఏలయనగా వారు భాషలతో మాటలాడుచు దేవుని ఘనపరచుచుండగా వినిరి.

46. yēlayanagaa vaaru bhaashalathoo maaṭalaaḍuchu dhevuni ghanaparachuchuṇḍagaa viniri.

47. అందుకు పేతురు మనవలె పరిశుద్ధాత్మను పొందిన వీరు బాప్తిస్మము పొందకుండ ఎవడైనను నీళ్ళకు ఆటంకము చేయగలడా అని చెప్పి

47. anduku pēthuru manavale parishuddhaatmanu pondina veeru baapthismamu pondakuṇḍa evaḍainanu neeḷḷaku aaṭaṅkamu cheyagalaḍaa ani cheppi

48. యేసు క్రీస్తు నామమందు వారు బాప్తిస్మము పొందవలెనని ఆజ్ఞాపించెను. తరువాత కొన్ని దినములు తమయొద్ద ఉండుమని వారతని వేడుకొనిరి.

48. yēsu kreesthu naamamandu vaaru baapthismamu pondavalenani aagnaapin̄chenu. tharuvaatha konni dinamulu thamayoddha uṇḍumani vaarathani vēḍukoniri.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |