Matthew - మత్తయి సువార్త 21 | View All

1. తరువాత యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవచెట్ల కొండదగ్గర ఉన్న బేత్పగేకు వచ్చినప్పుడు యేసు తన శిష్యులలో ఇద్దరిని చూచి

1. tharuvaatha yerooshalēmunaku sameepin̄chi oleevacheṭla koṇḍadaggara unna bētpagēku vachinappuḍu yēsu thana shishyulalō iddarini chuchi

2. మీ యెదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్లుడి; వెళ్లగానే కట్టబడియున్న యొక గాడి దయు దానితోనున్న యొక గాడిదపిల్లయు మీకు కన బడును. వాటిని విప్పి నాయొద్దకు తోలుకొని రండి;

2. mee yeduṭanunna graamamunaku veḷluḍi; veḷlagaanē kaṭṭabaḍiyunna yoka gaaḍi dayu daanithoonunna yoka gaaḍidapillayu meeku kana baḍunu. Vaaṭini vippi naayoddhaku thoolukoni raṇḍi;

3. ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనిన యెడలఅవి ప్రభువు నకు కావలసియున్నవని చెప్పవలెను, వెంటనే అతడు వాటిని తోలి పెట్టునని చెప్పి వారిని పంపెను.

3. evaḍainanu meethoo ēmainanu anina yeḍala'avi prabhuvu naku kaavalasiyunnavani cheppavalenu, veṇṭanē athaḍu vaaṭini thooli peṭṭunani cheppi vaarini pampenu.

4. ప్రవక్తవలన చెప్పబడినది నెరవేరునట్లు ఇది జరిగెను, అదే మనగా

4. pravakthavalana cheppabaḍinadhi neravērunaṭlu idi jarigenu, adhe managaa

5. ఇదిగో నీ రాజు సాత్వికుడై, గాడిదను భారవాహక పశువుపిల్లయైన చిన్న గాడిదను ఎక్కినీయొద్దకు వచ్చుచున్నాడని సీయోను కుమారితో చెప్పుడి అనునది.
యెషయా 62:11, జెకర్యా 9:9

5. idigō nee raaju saatvikuḍai, gaaḍidhanu bhaaravaahaka pashuvupillayaina chinna gaaḍidhanu ekkineeyoddhaku vachuchunnaaḍani seeyōnu kumaarithoo cheppuḍi anunadhi.

6. శిష్యులు వెళ్లి యేసు తమకాజ్ఞాపించిన ప్రకారము చేసి

6. shishyulu veḷli yēsu thamakaagnaapin̄china prakaaramu chesi

7. ఆ గాడిదను దాని పిల్లను తోలుకొని వచ్చి వాటిమీద తమ బట్టలు వేయగా ఆయన బట్టలమీద కూర్చుండెను.

7. aa gaaḍidhanu daani pillanu thoolukoni vachi vaaṭimeeda thama baṭṭalu vēyagaa aayana baṭṭalameeda koorchuṇḍenu.

8. జనసమూహములోను అనేకులు తమ బట్టలు దారిపొడుగున పరచిరి; కొందరు చెట్లకొమ్మలు నరికి దారిపొడుగున పరచిరి.

8. janasamoohamulōnu anēkulu thama baṭṭalu daaripoḍuguna parachiri; kondaru cheṭlakommalu nariki daaripoḍuguna parachiri.

9. జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళ్లుచుండినవారును వెనుక వచ్చుచుండిన వారును దావీదు కుమారునికి జయము ప్రభువు పేరట వచ్చువాడు స్తుతింపబడునుగాక సర్వోన్నతమైన స్థలములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 118:25-26

9. janasamoohamulalō aayanaku mundu veḷluchuṇḍinavaarunu venuka vachuchuṇḍina vaarunu daaveedu kumaaruniki jayamu prabhuvu pēraṭa vachuvaaḍu sthuthimpabaḍunugaaka sarvōnnathamaina sthalamulalō jayamu ani kēkalu vēyuchuṇḍiri.

10. ఆయన యెరూషలేము లోనికి వచ్చినప్పుడు పట్టణమంతయుఈయన ఎవరో అని కలవరపడెను.

10. aayana yerooshalēmu lōniki vachinappuḍu paṭṭaṇamanthayu'eeyana evarō ani kalavarapaḍenu.

11. జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు ప్రవక్తయైన యేసు అని చెప్పిరి.

11. janasamoohamu eeyana galilayalōni najarēthuvaaḍagu pravakthayaina yēsu ani cheppiri.

12. యేసు దేవాలయములో ప్రవేశించి క్రయవిక్రయములు చేయువారినందరిని వెళ్లగొట్టి, రూకలు మార్చువారి బల్లలను గువ్వలమ్మువారి పీఠములను పడద్రోసి

12. yēsu dhevaalayamulō pravēshin̄chi krayavikrayamulu cheyuvaarinandarini veḷlagoṭṭi, rookalu maarchuvaari ballalanu guvvalammuvaari peeṭhamulanu paḍadrōsi

13. నా మందిరము ప్రార్థన మందిరమనబడును అని వ్రాయబడియున్నది, అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసెడివారనెను.
యెషయా 56:7, యెషయా 60:7, యిర్మియా 7:11

13. naa mandiramu praarthana mandiramanabaḍunu ani vraayabaḍiyunnadhi, ayithē meeru daanini doṅgala guhagaa cheseḍivaaranenu.

14. గ్రుడ్డివారును కుంటివారును దేవాలయములో ఆయన యొద్దకు రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరచెను.

14. gruḍḍivaarunu kuṇṭivaarunu dhevaalayamulō aayana yoddhaku raagaa aayana vaarini svasthaparachenu.

15. కాగా ప్రధానయాజకులును శాస్త్రులును ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలు వేయుచున్న చిన్నపిల్లలను చూచి కోపముతో మండిపడి
కీర్తనల గ్రంథము 118:25

15. kaagaa pradhaanayaajakulunu shaastrulunu aayana chesina vinthalanu, daaveedu kumaaruniki jayamu ani dhevaalayamulō kēkalu vēyuchunna chinnapillalanu chuchi kōpamuthoo maṇḍipaḍi

16. వీరు చెప్పుచున్నది వినుచున్నావా? అని ఆయనను అడిగిరి. అందుకు యేసు వినుచున్నాను; బాలురయొక్కయు చంటిపిల్లలయొక్కయు నోటస్తోత్రము సిద్ధింపజేసితివి అను మాట మీరెన్నడును చదువలేదా? అని వారితో చెప్పి
కీర్తనల గ్రంథము 8:2

16. veeru cheppuchunnadhi vinuchunnaavaa? Ani aayananu aḍigiri. Anduku yēsu vinuchunnaanu; baalurayokkayu chaṇṭipillalayokkayu nōṭasthootramu siddhimpajēsithivi anu maaṭa meerennaḍunu chaduvalēdaa? Ani vaarithoo cheppi

17. వారిని విడిచి పట్టణమునుండి బయలుదేరి బేతని యకు వెళ్లి అక్కడ బసచేసెను.

17. vaarini viḍichi paṭṭaṇamunuṇḍi bayaludheri bēthani yaku veḷli akkaḍa basachesenu.

18. ఉదయమందు పట్టణమునకు మరల వెళ్లుచుండగా ఆయన ఆకలిగొనెను.

18. udayamandu paṭṭaṇamunaku marala veḷluchuṇḍagaa aayana aakaligonenu.

19. అప్పుడు త్రోవప్రక్కను ఉన్న యొక అంజూరపుచెట్టును చూచి, దానియొద్దకు రాగా, దానియందు ఆకులు తప్ప మరేమియు కనబడలేదు గనుక దానిని చూచి–ఇకమీదట ఎన్నటికిని నీవు కాపు కాయ కుందువుగాక అని చెప్పెను; తక్షణమే ఆ అంజూరపుచెట్టు ఎండిపోయెను.

19. appuḍu trōvaprakkanu unna yoka an̄joorapucheṭṭunu chuchi, daaniyoddhaku raagaa, daaniyandu aakulu thappa marēmiyu kanabaḍalēdu ganuka daanini chuchi–ikameedaṭa ennaṭikini neevu kaapu kaaya kunduvugaaka ani cheppenu; thakshaṇamē aa an̄joorapucheṭṭu eṇḍipōyenu.

20. శిష్యులదిచూచి ఆశ్చర్యపడిఅంజూరపు చెట్టు ఎంత త్వరగా ఎండిపోయెనని చెప్పుకొనిరి.

20. shishyuladhichuchi aashcharyapaḍi'an̄joorapu cheṭṭu entha tvaragaa eṇḍipōyenani cheppukoniri.

21. అందుకు యేసు–మీరు విశ్వాసముగలిగి సందేహపడకుండినయెడల, ఈ అంజూరపుచెట్టునకు జరిగిన దానిని చేయుట మాత్రమే కాదు, ఈ కొండను చూచి నీవు ఎత్తబడి సముద్రములో పడవేయబడుదువు గాకని చెప్పినయెడల, ఆలాగు జరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

21. anduku yēsu–meeru vishvaasamugaligi sandhehapaḍakuṇḍinayeḍala, ee an̄joorapucheṭṭunaku jarigina daanini cheyuṭa maatramē kaadu, ee koṇḍanu chuchi neevu etthabaḍi samudramulō paḍavēyabaḍuduvu gaakani cheppinayeḍala, aalaagu jarugunani meethoo nishchayamugaa cheppuchunnaanu.

22. మరియు మీరు ప్రార్థనచేయునప్పుడు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకినవని) నమ్మినయెడల మీరు వాటినన్నిటిని పొందుదురని వారితో చెప్పెను.

22. mariyu meeru praarthanacheyunappuḍu vēṭini aḍugudurō avi (dorakinavani) namminayeḍala meeru vaaṭinanniṭini pondudurani vaarithoo cheppenu.

23. ఆయన దేవాలయములోనికి వచ్చి బోధించు చుండగా ప్రధానయాజకులును ప్రజల పెద్దలును ఆయనయొద్దకు వచ్చిఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కార్యములు చేయుచున్నావు? ఈ అధికారమెవడు నీకిచ్చెనని అడుగగా

23. aayana dhevaalayamulōniki vachi bōdhin̄chu chuṇḍagaa pradhaanayaajakulunu prajala peddalunu aayanayoddhaku vachi'ē adhikaaramuvalana neevu ee kaaryamulu cheyuchunnaavu? ee adhikaaramevaḍu neekicchenani aḍugagaa

24. యేసు నేనును మిమ్ము నొక మాట అడుగుదును; అది మీరు నాతో చెప్పినయెడల, నేనును ఏ అధికారమువలన ఈ కార్యములు చేయుచున్నానో అది మీతో చెప్పుదును.

24. yēsu nēnunu mimmu noka maaṭa aḍugudunu; adhi meeru naathoo cheppinayeḍala, nēnunu ē adhikaaramuvalana ee kaaryamulu cheyuchunnaanō adhi meethoo cheppudunu.

25. యోహాను ఇచ్చిన బాప్తిస్మము ఎక్కడనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి కలిగినదా, మనుష్యులనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారుమనము పరలోక మునుండి అని చెప్పితిమా, ఆయనఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమ్మలేదని మనలనడుగును;

25. yōhaanu ichina baapthismamu ekkaḍanuṇḍi kaliginadhi? Paralōkamunuṇḍi kaliginadaa, manushyulanuṇḍi kaliginadaa? Ani vaarinaḍigenu. Vaarumanamu paralōka munuṇḍi ani cheppithimaa, aayana'aalaagaithē meerenduku athani nammalēdani manalanaḍugunu;

26. మనుష్యులవలననని చెప్పితిమా, జనులకు భయపడుచున్నాము; అందరు యోహానును ప్రవక్త అని యెంచుచున్నారని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని యేసునకు ఉత్తరమిచ్చిరి

26. manushyulavalananani cheppithimaa, janulaku bhayapaḍuchunnaamu; andaru yōhaanunu pravaktha ani yen̄chuchunnaarani thamalō thaamu aalōchin̄chukoni maaku teliyadani yēsunaku uttharamichiri

27. అందుకాయనఏ అధికారమువలన ఈ కార్యములు నేను చేయుచున్నానో అదియు మీతో చెప్పను.

27. andukaayana'ē adhikaaramuvalana ee kaaryamulu nēnu cheyuchunnaanō adhiyu meethoo cheppanu.

28. మీకేమి తోచుచున్నది? ఒక మనుష్యునికి ఇద్దరు కుమారులుండిరి. అతడు మొదటివానియొద్దకు వచ్చికుమారుడా, నేడు పోయి ద్రాక్షతోటలో పని చేయుమని చెప్పగా

28. meekēmi thoochuchunnadhi? Oka manushyuniki iddaru kumaaruluṇḍiri. Athaḍu modaṭivaaniyoddhaku vachikumaaruḍaa, nēḍu pōyi draakshathooṭalō pani cheyumani cheppagaa

29. వాడుపోను అని యుత్తరమిచ్చెను గాని పిమ్మట మనస్సు మార్చుకొని పోయెను.

29. vaaḍupōnu ani yuttharamicchenu gaani pimmaṭa manassu maarchukoni pōyenu.

30. అతడు రెండవవానియొద్దకు వచ్చి ఆ ప్రకారమే చెప్పగా వాడుఅయ్యా, పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిద్దరిలో ఎవడు తండ్రి యిష్టప్రకారము చేసినవాడని వారి నడిగెను.

30. athaḍu reṇḍavavaaniyoddhaku vachi aa prakaaramē cheppagaa vaaḍu'ayyaa, pōdunanenu gaani pōlēdu. ee yiddarilō evaḍu thaṇḍri yishṭaprakaaramu chesinavaaḍani vaari naḍigenu.

31. అందుకు వారుమొదటివాడే అనిరి. యేసుసుంకరులును వేశ్యలును మీకంటె ముందుగా దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుదురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

31. anduku vaarumodaṭivaaḍē aniri. Yēsusuṅkarulunu vēshyalunu meekaṇṭe mundhugaa dhevuni raajyamulō pravēshin̄chudurani meethoo nishchayamugaa cheppuchunnaanu.

32. యోహాను నీతి మార్గమున మీయొద్దకు వచ్చెను, మీరతనిని నమ్మలేదు; అయితే సుంకరులును వేశ్య లును అతనిని నమ్మిరి; మీరు అది చూచియు అతనిని నమ్ము నట్లు పశ్చాత్తాపపడక పోతిరి.

32. yōhaanu neethi maargamuna meeyoddhaku vacchenu, meerathanini nammalēdu; ayithē suṅkarulunu vēshya lunu athanini nammiri; meeru adhi chuchiyu athanini nammu naṭlu pashchaatthaapapaḍaka pōthiri.

33. మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమాను డొకడుండెను. అతడు ద్రాక్షతోట నాటించి, దాని చుట్టు కంచె వేయించి, అందులో ద్రాక్షలతొట్టి తొలి పించి, గోపురము కట్టించి, కాపులకు దాని గుత్తకిచ్చి, దేశాంతరము పోయెను.
యెషయా 5:1-7

33. mariyoka upamaanamu vinuḍi. Iṇṭi yajamaanu ḍokaḍuṇḍenu. Athaḍu draakshathooṭa naaṭin̄chi, daani chuṭṭu kan̄che vēyin̄chi, andulō draakshalatoṭṭi toli pin̄chi, gōpuramu kaṭṭin̄chi, kaapulaku daani gutthakichi, dheshaantharamu pōyenu.

34. పండ్లకాలము సమీపించినప్పుడు పండ్లలో తన భాగము తీసికొని వచ్చుటకు ఆ కాపుల యొద్దకు తన దాసులనంపగా

34. paṇḍlakaalamu sameepin̄chinappuḍu paṇḍlalō thana bhaagamu theesikoni vachuṭaku aa kaapula yoddhaku thana daasulanampagaa

35. ఆ కాపులు అతని దాసులను పట్టుకొని, యొకని కొట్టిరి యొకని చంపిరి, మరి యొకనిమీద రాళ్లు రువ్విరి.

35. aa kaapulu athani daasulanu paṭṭukoni, yokani koṭṭiri yokani champiri, mari yokanimeeda raaḷlu ruvviri.

36. మరల అతడు మునుపటి కంటె ఎక్కువమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు వీరిని ఆ ప్రకారమే చేసిరి.

36. marala athaḍu munupaṭi kaṇṭe ekkuvamandi ithara daasulanu pampagaa vaaru veerini aa prakaaramē chesiri.

37. తుదకు నా కుమారుని సన్మానించెదరనుకొని తన కుమారుని వారి యొద్దకు పంపెను.

37. thudaku naa kumaaruni sanmaanin̄chedharanukoni thana kumaaruni vaari yoddhaku pampenu.

38. అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని స్వాస్థ్యము తీసికొందమురండని తమలో తాము చెప్పుకొని

38. ayinanu aa kaapulu kumaaruni chuchi ithaḍu vaarasuḍu; ithanini champi ithani svaasthyamu theesikondamuraṇḍani thamalō thaamu cheppukoni

39. అతని పట్టుకొని ద్రాక్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి.

39. athani paṭṭukoni draakshathooṭa velupaṭa paḍavēsi champiri.

40. కాబట్టి ఆ ద్రాక్షతోట యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఆ కాపుల నేమి చేయుననెను.

40. kaabaṭṭi aa draakshathooṭa yajamaanuḍu vachinappuḍu aa kaapula nēmi cheyunanenu.

41. అందుకు వారుఆ దుర్మార్గులను కఠిన ముగా సంహరించి, వాటివాటి కాలములయందు తనకు పండ్లను చెల్లించునట్టి ఇతరకాపులకు ఆ ద్రాక్షతోట గుత్తకిచ్చునని ఆయనతో చెప్పిరి.

41. anduku vaaru'aa durmaargulanu kaṭhina mugaa sanharin̄chi, vaaṭivaaṭi kaalamulayandu thanaku paṇḍlanu chellin̄chunaṭṭi itharakaapulaku aa draakshathooṭa gutthakichunani aayanathoo cheppiri.

42. మరియయేసు వారిని చూచి ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. ఇది ప్రభువువలననే కలిగెను. ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము అను మాట మీరు లేఖనములలో ఎన్నడును చదువలేదా?
కీర్తనల గ్రంథము 118:22-23

42. mariyu yēsu vaarini chuchi illu kaṭṭuvaaru nishēdhin̄china raayi moolaku thalaraayi aayenu. Idi prabhuvuvalananē kaligenu. Idi mana kannulaku aashcharyamu anu maaṭa meeru lēkhanamulalō ennaḍunu chaduvalēdaa?

43. కాబట్టి దేవుని రాజ్యము మీ యొద్దనుండి తొల గింపబడి, దాని ఫలమిచ్చు జనులకియ్యబడునని మీతో చెప్పుచున్నాను.

43. kaabaṭṭi dhevuni raajyamu mee yoddhanuṇḍi tola gimpabaḍi, daani phalamichu janulakiyyabaḍunani meethoo cheppuchunnaanu.

44. మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో వానిని నలి చేయుననెను.
యెషయా 8:14-15, దానియేలు 2:34-35, దానియేలు 2:44-45

44. mariyu ee raathimeeda paḍuvaaḍu thunakalaipōvunu gaani adhi evanimeeda paḍunō vaanini nali cheyunanenu.

45. ప్రధానయాజకులును పరిసయ్యులును ఆయన చెప్పిన ఉపమానములను విని, తమ్మును గూర్చియే చెప్పెనని గ్రహించి

45. pradhaanayaajakulunu parisayyulunu aayana cheppina upamaanamulanu vini, thammunu goorchiyē cheppenani grahin̄chi

46. ఆయనను పట్టుకొన సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరు ఆయనను ప్రవక్తయని యెంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి.

46. aayananu paṭṭukona samayamu choochuchuṇḍiri gaani janulandaru aayananu pravakthayani yen̄chiri ganuka vaariki bhayapaḍiri.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |