Ezra - ఎజ్రా 2 | View All

1. బబులోను రాజైన నెబుకద్నెజరుచేత బబులోను దేశమునకు చెరగా తీసికొని పోబడినవారికి ఆ దేశమందు పుట్టి చెరలోనుండి విడిపింపబడి

1. babulōnu raajaina nebukadnejaruchetha babulōnu dheshamunaku cheragaa theesikoni pōbaḍinavaariki aa dheshamandu puṭṭi cheralōnuṇḍi viḍipimpabaḍi

2. యెరూషలేమునకును యూదాదేశమునకును తమ తమ పట్టణములకు పోవునట్లుగా సెలవుపొంది, జెరుబ్బాబెలు యేషూవ నెహెమ్యా శెరాయా రెయేలాయా మొర్దెకై బిల్షాను మిస్పెరేతు బిగ్వయి రెహూము బయనా అనువారితోకూడ వచ్చిన ఇశ్రాయేలీయులయొక్క లెక్కయిది.

2. yerooshalēmunakunu yoodhaadheshamunakunu thama thama paṭṭaṇamulaku pōvunaṭlugaa selavupondi, jerubbaabelu yēshoova nehemyaa sheraayaa reyēlaayaa mordekai bilshaanu misperēthu bigvayi rehoomu bayanaa anuvaarithookooḍa vachina ishraayēleeyulayokka lekkayidi.

3. పరోషు వంశస్థులు రెండువేల నూట డెబ్బది యిద్దరు,

3. parōshu vanshasthulu reṇḍuvēla nooṭa ḍebbadhi yiddaru,

4. షెఫట్య వంశస్థులు మూడువందల డెబ్బది యిద్దరు,

4. shephaṭya vanshasthulu mooḍuvandala ḍebbadhi yiddaru,

5. ఆరహు వంశస్థులు ఏడువందల డెబ్బది యయిదుగురు,

5. aarahu vanshasthulu ēḍuvandala ḍebbadhi yayiduguru,

6. పహత్మో యాబు వంశస్థులు యేషూవ యోవాబు వంశస్థులతోకూడ రెండువేల ఎనిమిదివందల పండ్రెండుగురు,

6. pahatmō yaabu vanshasthulu yēshoova yōvaabu vanshasthulathookooḍa reṇḍuvēla enimidivandala paṇḍreṇḍuguru,

7. ఏలాము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురు,

7. ēlaamu vanshasthulu veyyinni reṇḍuvandala ēbadhi naluguru,

8. జత్తూ వంశస్థులు తొమ్మిదివందల నలువది యయిదుగురు,

8. jatthoo vanshasthulu tommidivandala naluvadhi yayiduguru,

9. జక్కయి వంశస్థులు ఏడువందల అరువది మంది,

9. jakkayi vanshasthulu ēḍuvandala aruvadhi mandi,

10. బానీ వంశస్థులు ఆరువందల నలువది యిద్దరు,

10. baanee vanshasthulu aaruvandala naluvadhi yiddaru,

11. బేబైవంశస్థులు ఆరువందల ఇరువది ముగ్గురు,

11. bēbaivanshasthulu aaruvandala iruvadhi mugguru,

12. అజ్గాదు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఇరువది యిద్దరు,

12. ajgaadu vanshasthulu veyyinni reṇḍuvandala iruvadhi yiddaru,

13. అదొనీకాము వంశస్థులు ఆరువందల అరువది ఆరుగురు,

13. adoneekaamu vanshasthulu aaruvandala aruvadhi aaruguru,

14. బిగ్వయి వంశస్థులు రెండు వేల ఏబది ఆరుగురు;

14. bigvayi vanshasthulu reṇḍu vēla ēbadhi aaruguru;

15. ఆదీను వంశస్థులు నాలుగువందల ఏబది నలుగురు,

15. aadeenu vanshasthulu naaluguvandala ēbadhi naluguru,

16. అటేరు వంశస్థులు హిజ్కియాతోకూడ తొంబది ఎనమండుగురు,

16. aṭēru vanshasthulu hijkiyaathookooḍa tombadhi enamaṇḍuguru,

17. బెజయి వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది ముగ్గురు,

17. bejayi vanshasthulu mooḍuvandala iruvadhi mugguru,

18. యోరా వంశస్థులు నూట పండ్రెండుగురు,

18. yōraa vanshasthulu nooṭa paṇḍreṇḍuguru,

19. హాషుము వంశస్థులు రెండువందల ఇరువది ముగ్గురు,

19. haashumu vanshasthulu reṇḍuvandala iruvadhi mugguru,

20. గిబ్బారు వంశస్థులు తొంబది యయిదుగురు,

20. gibbaaru vanshasthulu tombadhi yayiduguru,

21. బేత్లెహేము వంశస్థులు నూట ఇరువది ముగ్గురు,

21. bētlehēmu vanshasthulu nooṭa iruvadhi mugguru,

22. నెటోపా వంశస్థులు ఏబది ఆరుగురు,

22. neṭōpaa vanshasthulu ēbadhi aaruguru,

23. అనాతోతు వంశస్థులు నూట ఇరువది యెనమండుగురు,

23. anaathoothu vanshasthulu nooṭa iruvadhi yenamaṇḍuguru,

24. అజ్మావెతు వంశస్థులు నలువది యిద్దరు,

24. ajmaavethu vanshasthulu naluvadhi yiddaru,

25. కిర్యాతారీము కెఫీరా బెయేరోతు అనువారి వంశస్థులు ఏడువందల నలువది ముగ్గురు,

25. kiryaathaareemu kepheeraa beyērōthu anuvaari vanshasthulu ēḍuvandala naluvadhi mugguru,

26. రామాగెబ అనువారి వంశస్థులు ఆరువందల ఇరువది యొక్కరు,

26. raamaageba anuvaari vanshasthulu aaruvandala iruvadhi yokkaru,

27. మిక్మషు వంశస్థులు నూట ఇరువది ముగ్గురు,

27. mikmashu vanshasthulu nooṭa iruvadhi mugguru,

28. బేతేలు హాయి మనుష్యులు రెండువందల ఇరువది యిద్దరు,

28. bēthēlu haayi manushyulu reṇḍuvandala iruvadhi yiddaru,

29. నెబో వంశస్థులు ఏబది ఇద్దరు,

29. nebō vanshasthulu ēbadhi iddaru,

30. మగ్బీషు వంశస్థులు నూట ఏబది ఆరుగురు,

30. magbeeshu vanshasthulu nooṭa ēbadhi aaruguru,

31. ఇంకొక ఏలాము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురు,

31. iṅkoka ēlaamu vanshasthulu veyyinni reṇḍuvandala ēbadhi naluguru,

32. హారీము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువదిమంది,

32. haareemu vanshasthulu mooḍuvandala iruvadhimandi,

33. లోదుహదీదు ఓనో అనువారి వంశస్థులు ఏడువందల ఇరువది యయిదుగురు,

33. lōduhadeedu ōnō anuvaari vanshasthulu ēḍuvandala iruvadhi yayiduguru,

34. యెరికో వంశస్థులు మూడువందల నలువది యయిదుగురు,

34. yerikō vanshasthulu mooḍuvandala naluvadhi yayiduguru,

35. సెనాయా వంశస్థులు మూడు వేల ఆరు వందల ముప్పది మంది,

35. senaayaa vanshasthulu mooḍu vēla aaru vandala muppadhi mandi,

36. యాజకులలో యేషూవ యింటి వారైన యెదాయా వంశస్థులు తొమ్మిదివందల ఏబది ముగ్గురు

36. yaajakulalō yēshoova yiṇṭi vaaraina yedaayaa vanshasthulu tommidivandala ēbadhi mugguru

37. ఇమ్మేరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని ఏబది ఇద్దరు,

37. immēru vanshasthulu veyyinni ēbadhi iddaru,

38. పషూరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల నలువది యేడుగురు,

38. pashooru vanshasthulu veyyinni reṇḍuvandala naluvadhi yēḍuguru,

39. హారీము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని పదునేడుగురు,

39. haareemu vanshasthulu veyyinni padunēḍuguru,

40. లేవీయులలో యేషూవ కద్మీయేలు హోదవ్యా అనువారి వంశస్థులు కలిసి డెబ్బది నలుగురు,

40. lēveeyulalō yēshoova kadmeeyēlu hōdavyaa anuvaari vanshasthulu kalisi ḍebbadhi naluguru,

41. గాయకులలో ఆసాపు వంశస్థులు నూట ఇరువది యెనమండు గురు,

41. gaayakulalō aasaapu vanshasthulu nooṭa iruvadhi yenamaṇḍu guru,

42. ద్వారపాలకులలో షల్లూము అటేరు టల్మోను అక్కూబు హటీటా షోబయి అనువారందరి వంశస్థులు నూట ముప్పది తొమ్మండుగురు,

42. dvaarapaalakulalō shalloomu aṭēru ṭalmōnu akkoobu haṭeeṭaa shobayi anuvaarandari vanshasthulu nooṭa muppadhi tommaṇḍuguru,

43. నెతీనీయులలో జీహా వంశస్థులు హశూపా వంశస్థులు టబ్బాయోతు వంశస్థులు,

43. netheeneeyulalō jeehaa vanshasthulu hashoopaa vanshasthulu ṭabbaayōthu vanshasthulu,

44. కేరోసు వంశస్థులు, సీయహా వంశస్థులు, పాదోను వంశ స్థులు,

44. kērōsu vanshasthulu, seeyahaa vanshasthulu, paadōnu vansha sthulu,

45. లెబానా వంశస్థులు, హగాబా వంశస్థులు, అక్కూబు వంశస్థులు,

45. lebaanaa vanshasthulu, hagaabaa vanshasthulu, akkoobu vanshasthulu,

46. హాగాబు వంశస్థులు, షల్మయి వంశ స్థులు, హానాను వంశస్థులు,

46. haagaabu vanshasthulu, shalmayi vansha sthulu, haanaanu vanshasthulu,

47. గిద్దేలు వంశస్థులు, గహరు వంశస్థులు, రెవాయా వంశస్థులు,

47. giddhelu vanshasthulu, gaharu vanshasthulu, revaayaa vanshasthulu,

48. రెజీను వంశస్థులు, నెకోదా వంశస్థులు, గజ్జాము వంశస్థులు,

48. rejeenu vanshasthulu, nekōdaa vanshasthulu, gajjaamu vanshasthulu,

49. ఉజ్జా వంశస్థులు, పాసెయ వంశస్థులు, బేసాయి వంశస్థులు,

49. ujjaa vanshasthulu, paaseya vanshasthulu, bēsaayi vanshasthulu,

50. అస్నా వంశ స్థులు, మెహూనీము వంశస్థులు, నెపూసీము వంశస్థులు,

50. asnaa vansha sthulu, mehooneemu vanshasthulu, nepooseemu vanshasthulu,

51. బక్బూకు వంశస్థులు, హకూపా వంశస్థులు, హర్హూరు వంశస్థులు,

51. bakbooku vanshasthulu, hakoopaa vanshasthulu, har'hooru vanshasthulu,

52. బజ్లీతు వంశస్థులు, మెహీదా వంశస్థులు, హర్షా వంశస్థులు,

52. bajleethu vanshasthulu, meheedaa vanshasthulu, harshaa vanshasthulu,

53. బర్కోసు వంశస్థులు, సీసెరా వంశ స్థులు, తెమహు వంశస్థులు,

53. barkōsu vanshasthulu, seeseraa vansha sthulu, temahu vanshasthulu,

54. నెజీయహు వంశస్థులు, హటీపా వంశస్థులు,

54. nejeeyahu vanshasthulu, haṭeepaa vanshasthulu,

55. సొలొమోను సేవకుల వంశస్థులు, సొటయి వంశస్థులు, సోపెరెతు వంశస్థులు, పెరూదా వంశస్థులు,

55. solomōnu sēvakula vanshasthulu, soṭayi vanshasthulu, sōperethu vanshasthulu, peroodaa vanshasthulu,

56. యహలా వంశస్థులు, దర్కోను వంశస్థులు, గిద్దేలు వంశస్థులు,

56. yahalaa vanshasthulu, darkōnu vanshasthulu, giddhelu vanshasthulu,

57. షెఫట్య వంశస్థులు, హట్టీలు వంశస్థులు, జెబాయీము సంబంధమైన పొకెరెతు వంశస్థులు, ఆమీ వంశస్థులు,

57. shephaṭya vanshasthulu, haṭṭeelu vanshasthulu, jebaayeemu sambandhamaina pokerethu vanshasthulu, aamee vanshasthulu,

58. నెతీనీయులును సొలొమోను సేవకుల వంశస్థు లును అందరును కలిసి మూడువందల తొంబది యిద్దరు.

58. netheeneeyulunu solomōnu sēvakula vanshasthu lunu andarunu kalisi mooḍuvandala tombadhi yiddaru.

59. మరియతేల్మెలహు తేల్హర్షా కెరూబు అద్దాను ఇమ్మేరు అను స్థలములలోనుండి కొందరు వచ్చిరి. అయితే వీరు తమ పితరులయొక్క యింటినైనను వంశావళినైనను చూపింప లేకపోయినందున వారు ఇశ్రాయేలీయులో కారో తెలియకపోయెను.

59. mariyu thēlmelahu thēl'harshaa keroobu addaanu immēru anu sthalamulalōnuṇḍi kondaru vachiri. Ayithē veeru thama pitharulayokka yiṇṭinainanu vamshaavaḷinainanu choopimpa lēkapōyinanduna vaaru ishraayēleeyulō kaarō teliyakapōyenu.

60. వారు ఎవరనగా దెలాయ్యా వంశస్థులు, టోబీయా వంశస్థులు, నెకోదా వంశస్థులు, వీరు ఆరువందల ఏబది యిద్దరు.

60. vaaru evaranagaa delaayyaa vanshasthulu, ṭōbeeyaa vanshasthulu, nekōdaa vanshasthulu, veeru aaruvandala ēbadhi yiddaru.

61. మరియు యాజకులలో హబాయ్యా వంశస్థులు, హాక్కోజు వంశస్థులు, గిలాదీయు డైన బర్జిల్లయియొక్క కుమార్తెలలో ఒక తెను పెండ్లిచేసికొని వారి పేళ్లను బట్టి బర్జిల్లయి అని పిలువబడినవాని వంశస్థులు.

61. mariyu yaajakulalō habaayyaa vanshasthulu, haakkōju vanshasthulu, gilaadeeyu ḍaina barjillayiyokka kumaarthelalō oka tenu peṇḍlichesikoni vaari pēḷlanu baṭṭi barjillayi ani piluvabaḍinavaani vanshasthulu.

62. వీరు వంశావళి లెక్కలో తమ తమ పేరులను వెదకినప్పుడు అవి కనబడకపోయినందున యాజక ధర్మములోనుండి ప్రత్యేకింపబడి అపవిత్రులుగా ఎంచబడిరి.

62. veeru vamshaavaḷi lekkalō thama thama pērulanu vedakinappuḍu avi kanabaḍakapōyinanduna yaajaka dharmamulōnuṇḍi pratyēkimpabaḍi apavitrulugaa en̄chabaḍiri.

63. మరియు పారసీకుల అధికారిఊరీమును తుమీ్మ మును ధరించుకొనగల యొక యాజకుడు ఏర్పడు వరకు మీరు ప్రతిష్ఠితమైన వస్తువులను భుజింపకూడదని వారి కాజ్ఞాపించెను.

63. mariyu paaraseekula adhikaari'ooreemunu thumeema munu dharin̄chukonagala yoka yaajakuḍu ērpaḍu varaku meeru prathishṭhithamaina vasthuvulanu bhujimpakooḍadani vaari kaagnaapin̄chenu.

64. సమాజముయొక్క లెక్క మొత్తము నలువది రెండువేల మూడువందల అరువదిమంది యాయెను.

64. samaajamuyokka lekka motthamu naluvadhi reṇḍuvēla mooḍuvandala aruvadhimandi yaayenu.

65. వీరుగాక వీరి దాసులును దాసురాండ్రును ఏడు వేల మూడువందల ముప్పది యేడుగురు. మరియు వారిలో గాయకులును గాయకురాండ్రును రెండువందలమంది యుండిరి.

65. veerugaaka veeri daasulunu daasuraaṇḍrunu ēḍu vēla mooḍuvandala muppadhi yēḍuguru. Mariyu vaarilō gaayakulunu gaayakuraaṇḍrunu reṇḍuvandalamandi yuṇḍiri.

66. వారి గుఱ్ఱములు ఏడువందల ముప్పది యారు, వారి కంచరగాడిదలు రెండువందల నలువది యయిదు,

66. vaari gurramulu ēḍuvandala muppadhi yaaru, vaari kan̄charagaaḍidalu reṇḍuvandala naluvadhi yayidu,

67. వారి ఒంటెలు నాలుగువందల ముప్పది యయిదు, గాడి దలు ఆరువేల ఏడువందల ఇరువదియు ఉండెను.

67. vaari oṇṭelu naaluguvandala muppadhi yayidu, gaaḍi dalu aaruvēla ēḍuvandala iruvadhiyu uṇḍenu.

68. కుటుంబ ప్రధానులు కొందరు యెరూషలేములోనుండు యెహోవా మందిరమునకు వచ్చి, దేవుని మందిరమును దాని స్థలములో నిలుపుటకు కానుకలను స్వేచ్ఛార్పణములుగా అర్పించిరి.

68. kuṭumba pradhaanulu kondaru yerooshalēmulōnuṇḍu yehōvaa mandiramunaku vachi, dhevuni mandiramunu daani sthalamulō nilupuṭaku kaanukalanu svēcchaarpaṇamulugaa arpin̄chiri.

69. పని నెరవేర్చుటకు తమ శక్తికొలది ఖజానాకు పదునారు వేల మూడువందల తులముల బంగారమును రెండు లక్షల యేబది వేల తులముల వెండిని యాజకులకొరకు నూరు వస్త్రములను ఇచ్చిరి.

69. pani neravērchuṭaku thama shakthikoladhi khajaanaaku padunaaru vēla mooḍuvandala thulamula baṅgaaramunu reṇḍu lakshala yēbadhi vēla thulamula veṇḍini yaajakulakoraku nooru vastramulanu ichiri.

70. యాజకులును లేవీయులును జనులలో కొందరును గాయకులును ద్వారపాలకులును నెతీనీ యులును తమ పట్టణములకు వచ్చి కాపురముచేసిరి. మరియు ఇశ్రాయేలీయులందరును తమ తమ పట్టణములందు కాపురము చేసిరి.

70. yaajakulunu lēveeyulunu janulalō kondarunu gaayakulunu dvaarapaalakulunu netheenee yulunu thama paṭṭaṇamulaku vachi kaapuramuchesiri. Mariyu ishraayēleeyulandarunu thama thama paṭṭaṇamulandu kaapuramu chesiri.


Shortcut Links
ఎజ్రా - Ezra : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.